Obvladovanje tveganj

Organ vodenja vaše družbe in pooblaščenec za korporativno integriteto naj vzpostavita mehanizem za redno in celovito prepoznavanje tveganj za korporativno integriteto, njihovo vrednotenje ter sistematičen in neodvisen nadzor nad učinkovitostjo izvajanja ukrepov za obvladovanje teh tveganj.

Prenesite model obvladovanja tveganj v družbi.

Pri prepoznavanju in vrednotenju tveganj v vaši družbi naj pooblaščenec za korporativno integriteto uporablja različne vire za zbiranje informacij in različne tehnike dela, ob tem naj oblikuje tudi seznam kazalcev kršitev korporativne integritete in identificira možna tveganja za korporativno integriteto, verjetnost njihovega nastanka ter resnost možnih posledic.

Kliknite tukaj za več informacij o metodah in tehnikah za oceno tveganj.

Pooblaščenec za korporativno integriteto naj posebno pozornost nameni ustreznosti izvajanja postopkov v vaši družbi, ki se nanašajo na odkrivanje in preprečevanje podkupovanja v Sloveniji in tujini, izsiljevanja podjetja, pospeševanja poslovanja, pranja denarja, trgovanja z informacijami, mobinga in nasprotja interesov ter na ureditev problematike daril, gostoljubja in poslovnih potovanj, političnih prispevkov, donacij in sponzorstev;

Glejte Področja posebnega pomena.

Transparentnost in odgovornost sta ključna dela vsakega učinkovitega sistema korporativne integritete. Pooblaščenec za korporativno integriteto naj s svojimi ugotovitvami, predlogi in priporočili za odpravo tveganj oziroma nepravilnosti popolno in pravočasno seznani organe vodenja in nadzora ter vzpostavi mehanizem sistematičnega in neodvisnega nadzora nad izvajanjem, pravilnostjo in učinkovitostjo ukrepov za obvladovanje tveganj za korporativno integriteto.
Vaša družba naj poroča o področju korporativne integritete v splošnih oziroma letnih poročilih tako, da lahko vsi deležniki vaše družbe spremljajo napredek na tem področju.


ZavezaKontrolno okoljeObvladovanje tveganjSpremljanjeUsposabljanje in sodelovanje

Slovenska korporativna integriteta

Ekonomska fakulteta UL

Kardeljeva ploščad 17

1000 Ljubljana

Kontaktna oseba: Maša Madon

E: cpoef@ef.uni-lj.si

T: +386 (0)1 5892 439

I: www.korporativna-integriteta.si© Slovenska korporativna integriteta, 2014. Vse pravice pridržane.